Notă de informare GDPR

 • Vă informăm despre Intrarea în vigoare la data de 25.05.2018  a Regulamentului  privind protecția generală a datelor cu caracter personal nr. 679/2016 și abrogarea Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr. 667/2001.  Domeniul de aplicare al regulamentului – este ocrotirea datelor cu caracter personal al persoanelor fizice și libertatea de circulație a acestor date. Regulamentul este promulgat de Parlamentul European și se aplică în mod direct tuturor statelor membre.
 • DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM
 • Datele Dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm pot varia în funcție de serviciile de care beneficiați sau pe care le accesați și modul în care ați utilizat serviciile BURSEI ROMÂNE DE MĂRFURI S.A. Aceste date pot fi mai amănunțite sau mai restrânse având în vedere printre altele complexitatea serviciului, modalitatea în care ne ați contactat, direct sau prin e-mail etc.
 • Date cu caracter personal pe care le putem prelucra pot fi după caz: numele și prenumele, CNP, date referitoare la naționalitate, cetățenie și rezidență (inclusiv fiscală), date aferente actului de identitate/pașaportului, adresa (domiciliul/ reședința/adresa de corespondență), date de contact (ex. telefonul fix/mobil, fax, e-mail etc.); date de natură personală (ex. vârstă, sex, situație familială, educație, profesie, membri de familie, dependenți din punct de vedere financiar), serviciile de investiții anterior deținute , experiența investițională, informații despre veniturile realizate și sursa acestora, experiența profesională (ex. ocupație, funcție, angajatori/plătitori ai veniturilor etc.),  proprietățile (mobiliare sau imobiliare), dacă persoana este expusă d.p.d.v. politic, funcția publică deținută, apartenența la un grup de clienți, participația în alte societăți, dacă este persoană inițiată, date referitoare la conflictul de interese, alte date necesare.
 •  Datele cu caracter personal prelucrate au fost comunicate direct de către persoanele vizate (prin completarea formularelor sau a documentelor puse la dispoziție în vederea intițierii relației contractuale / actualizării datelor / achiziționării de produse și servicii / dispunerii de operațiuni / formulării unor solicitări în legătură cu relația contractuală, indiferent de canalul de comunicare utilizat), consultarea unor surse publice.
 • SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 • În vederea încheierii și derulării relațiilor contractuale cu BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI S.A
 • În raport cu serviciile oferite de societate dumneavoastră puteți opta pentru solicitarea sau achiziționarea unor servicii financiare/de investiții care să fie cele mai potrivite cu situațiile dumneavoastră particulare (de ex. Art.3.1 și 3.2 din contractul de intermediere), iar ulterior veți putea trasmite instrucțiunile dumneavoastră legate de modul de funcționare al respectivelor servicii.
 • Datele dumenavoastră cu caracter personal vor fi folosite pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, inclusiv în situații de încetare a contractului ori în situații de aducere la îndeplinire a obligațiilor pe calea executării silite.
 •  În vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale societății  BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI S.A

BURSA ROMANA DE MARFURI S.A are ca obiect principal de activitate administrarea pietelor financiare( cod CAEN 6611)si ca obiect secundar de activitate – activitati de intermediere a tranzactiilor financiare ( cod CAEN 6612). Pentru a realiza activitatea pentru care este autorizata, SOCIETATEA se supune Legii nr. 297/2004 privind piata de capital actualizata, Regulamentului  CNVM  privind serviciile de investitii financiare nr.32/2006 si Regulamentului  CNVM  nr.5/2008 privind instituirea de masuri de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei de capital, precum si Normelor si Ordinelor emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Pentru indeplinirea acestor obligatii legale societatea va efectua o analiza de cunoastere a clientelei, a analizelor de risc, de raportare a tranzactiilor suspecte in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, scopul acestei analize ( si obligatii legale retinute in sarcina tuturor operatorilor de servicii pe piata de capital) fiind instituirea unor masuri de prevenire si combatere a  acestor activitati ilicite.  La cerere se vor efectua  raportari, transmitere de date, indeplinirea activitatilor aferente controalelor autoritatilor sau institutiilor autorizate.

Societatea va realiza raportari in temeiul FATCA (The US Foreign Account Tax Compliance Act) in cazul in care sunteti cetatean / rezident SUA – daca este cazul

Datelor vor fi prelucrate si cu privire la solutionarea si gestionarea reclamatiilor clientilor, intocmirea registrelor interne ale societatii, auditarea situatiilor financiare ale Societatii, avizare deschidere cont pentru piata de capital, realizare copii de siguranta a informatiilor, informarea si suportul responsabilului pentru protectia datelor.

 • PENTRU INDEPLINIREA INTERESELOR LEGITIME ALE SOCIETATII  BURSA ROMANA DE MARFURI S.A

In aceasta cetegorie mentionam : analize interne (inclusiv analize statistice),  studii de piata, atat cu privire la servicii, cat si cu privire la portofoliul de clienti, pentru imbunatatirea si dezvoltarea serviciilor  si proceselor interne; reclama, marketing si publicitate; indeplinirea operatiunilor curente pentru desfasurarea activitatii de investitii, licitatii, tranzactionare marfuri; analizarea si minimizarea riscurilor financiare, operationale, reputationale la care se expune SOCIETATEA; planificarea unei dezvoltari strategice, realizarea previziunilor privind dinamicile de portofoliu, realizarea previziunilor de business pe indicatori de performanta, stabilirea bugetelor, stabilirea elementelor de cost pentru serviciile SOCIETATII; asigurarea unui nivel ridicat de securitate la nivelul sistemelor informatice

pentru a putea furniza dovada cererii / acordului / optiunii Dumneavoastra cu privire la anumite servicii financiare sau de investitii, participare la licitatii ori tranzactii, dupa caz;, testarea si utilizarea sistemelor informatice existente sau noi si a serviciilor IT, stocarea bazelor de date in tara – daca este cazul

constatarea, exercitarea sau apararea in instanta a unor drepturi ale SOCIETATII /sau ale altor entitati ale Grupului din care face parte, recuperarea prejudiciilor; utilizarea ca probe in proceduri judiciare sau in demararii unor astfel de proceduri daca este cazul,  realizarea raportarilor interne catre organele de conducere ale SOCIETATII / sau ale altor entitati ale Grupului, inclusiv in vederea asigurarii unor masuri prudentiale, prevenirea riscului operational, recuperarea creante daca este cazul

 • IN BAZA CONSIMTAMANTULUI DUMNEAVOASTRA

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de marketing sau informare,  luarea de decizii automate care produc efecte juridice sau efecte similare semnificative si care nu sunt necesare executarii unui contract sau indeplinirii unei obligatii legale se vor realiza doar in baza consimtamantului dumneavoastra expres. Va informam ca va puteti retrage oricand consimtamantul.

 • DURATA PRELUCRARII DATELOR

 BURSA ROMANA DE MARFURI S.A va prelucra datele Dumneavoastra personale pe toata durata derularii contractului , precum si dupa incheierea acestuia daca exista vreun interes legal ( raportari la institutiile abilitate) sau legitim al SOCIETATII; daca exista un litigiu pana la solutionarea definitive a litigiului

Dupa indeplinirea termenelor legale de arhivare, Societatea poate sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de orice caracter personal iar datele astfel anonimizate vor putea fi folosite in scop statistic

 • TRANSMITEREA DATELOR PENTRU INDEPLINIREA SCOPURILOR DE PRELUCRARE se va face catre

Persona vizata sau reprezentant legal sau conventional

Datele Dumneavoastra cu caracter personal  vor fi prelucrate de reprezentanti ai Societatii – care au fost instruiti cu privire la politica de confidentialitate si cu privire la principiile legale de prelucrare a datelor asa cum sunt ale prevazute de Regulament

Persoane juridice cu care societatea are contracte, pentru realizarea activitatii sale

La cererea autoritatilor competente sau la cererea institutiilor care organizeaza, reglementeaza, controleaza piata de capital si serviciile financiare  cum ar fi: ANAF, ASF, BNR

Autoritate judecatoreasca, autoritati central si  sau  locale, executori judecatoresti

Prelucrarea se va face respectand principiile Regulamentului – fiind adecvata si prelucrand numai acele date care sunt necesare atingerii scopurilor, colectarea excesiva nefiind permisa sau incurajata.

 • NECESITATEA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 • Va anuntam ca in situatia in care nu veti dori sa ne comunicati datele Dumneavoastra mai sus mentionate indicate la punctul 2) DATELE PE CARE LE PRELUCRAM vom fi in imposibilitatea de a incheia contractul  cu dumneavoastra deoarece nu ne putem indeplini obligatiile legale asa cum le-am detaliat la punctul 3 II). SOCIETATEA respecta reglementarile legale instituite in domeniul pietei de capital si al serviciilor financiare, precum si orice alte norme legale obligatorii.
 • DREPTURILE PERSOANEI
 • Va aducem la cunostinta ca aveti urmatoarele drepturi cu privire la protectia datelor dumenavoastra cu caracter personal conform articolelor 12-22 din Regulament
 • I) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protectia datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;
 •  II) Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la operatorul de date confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care va vizeaza sunt sau nu prelucrate de catre acesta;
 •  III) Dreptul la rectificare: dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte care va privesc si completarea datelor incomplete;
 • IV)Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obtine, stergerea datelor cu caracter personal care va privesc; cu respectarea conditiilor prevazute de lege
 • V). Dreptul la restrictionarea prelucrarii: dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii pentru viitor a datelor cu caracter personal in conditiile Regulamentului
 • VI). Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-un format structurat, folosit in mod obisnuit, usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre SOCIETATE catre alt operator de date, cu respectarea conditiilor legale
 • VII). Dreptul la opozitie: dreptul de a va opune in orice moment, din motive legate de situatia sa particulara, ca datele Dumneavoastra cu caracter personal sa faca obiectul unei prelucrari, cu respectarea conditiilor legale
 •  VIII)  Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate : dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice in ceea ce va priveste sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
 •  IX) Dreptul de a se adresa justitiei sau ANSPDCP: dreptul de a va adresa cu plangere catre ANSPDCP, respectiv de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi izvoratedin  legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal
 • Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa la BURSA ROMANA DE MARFURI SA, Bucuresti, sector 1, Str. Buzesti nr.50-52, etaj 7, sau trasmisa pe email la adresa gdpr@brm.ro .
 • Persoana responsabila cu protectia datelor cu caracter personal este dra CRISTINA SANTINI care va avea ca principala atributie monitorizarea protectiei datelor si conformarea cu preverile Regulamentului.

In cazul in care veti adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor sale privind protectia datelor, SOCIETATEA va raspunde acestei solicitari, in termen de 30 de zile, in conditiile prevazute de Regulamentul General privind protectia datelor.

Va asiguram ca SOCIETATEA prelucreaza datele dumneavoastra in conditii de legalitate, implementand totodata masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integritatii si confidentialitatii datelor conform Regulamentului general privind protectia datelor, fiind preocupata de imbunatatirea acestor masuri tehnice si organizatorice.