Skip to content

Notă de informare GDPR

 • Vă informăm despre Intrarea în vigoare la data de 25.05.2018 a Regulamentului  privind protecția generală a datelor cu caracter personal nr. 679/2016 și abrogarea Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr. 667/2001.  Domeniul de aplicare al regulamentului – este ocrotirea datelor cu caracter personal al persoanelor fizice și libertatea de circulație a acestor date. Regulamentul este promulgat de Parlamentul European și se aplică în mod direct tuturor statelor membre.

   

  DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

   

  Datele Dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm pot varia în funcție de serviciile de care beneficiați sau pe care le accesați și modul în care ați utilizat serviciile BURSEI ROMÂNE DE MĂRFURI S.A. Aceste date pot fi mai amănunțite sau mai restrânse având în vedere printre altele complexitatea serviciului, modalitatea în care ne-ați contactat, direct sau prin e-mail etc.

  Date cu caracter personal pe care le putem prelucra pot fi după caz: numele și prenumele, CNP, date referitoare la naționalitate, cetățenie și rezidență (inclusiv fiscală), date aferente actului de identitate/pașaportului, adresa (domiciliul/ reședința/adresa de corespondență), date de contact (ex. telefonul fix/mobil, fax, e-mail etc.); date de natură personală (ex. vârstă, sex, situație familială, educație, profesie, membri de familie, dependenți din punct de vedere financiar), serviciile de investiții anterior deținute , experiența investițională, informații despre veniturile realizate și sursa acestora, experiența profesională (ex. ocupație, funcție, angajatori/plătitori ai veniturilor etc.), proprietățile (mobiliare sau imobiliare), dacă persoana este expusă d.p.d.v. politic, funcția publică deținută, apartenența la un grup de clienți, participația în alte societăți, dacă este persoană inițiată, date referitoare la conflictul de interese, alte date necesare.

  Datele cu caracter personal prelucrate au fost comunicate direct de către persoanele vizate (prin completarea formularelor sau a documentelor puse la dispoziție în vederea intițierii relației contractuale / actualizării datelor / achiziționării de produse și servicii / dispunerii de operațiuni / formulării unor solicitări în legătură cu relația contractuală, indiferent de canalul de comunicare utilizat), consultarea unor surse publice.

   

  SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

   

  În vederea încheierii și derulării relațiilor contractuale cu BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI S.A.

  În raport cu serviciile oferite de societate dumneavoastră puteți opta pentru solicitarea sau achiziționarea unor servicii financiare/de investiții care să fie cele mai potrivite cu situațiile dumneavoastră particulare (de ex. Art.3.1 și 3.2 din contractul de intermediere), iar ulterior veți putea trasmite instrucțiunile dumneavoastră legate de modul de funcționare al respectivelor servicii.

  Datele dumenavoastră cu caracter personal vor fi folosite pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, inclusiv în situații de încetare a contractului ori în situații de aducere la îndeplinire a obligațiilor pe calea executării silite, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale societății BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI S.A.

   

  BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI S.A. are ca obiect principal de activitate administrarea piețelor financiare (cod CAEN 6611) și ca obiect secundar de activitate – activități de intermediere a tranzacțiilor financiare (cod CAEN 6612). Pentru a realiza activitatea pentru care este autorizată, SOCIETATEA se supune Legii nr. 297/2004 privind piața de capital actualizată, Regulamentului CNVM privind serviciile de investiții financiare nr. 32/2006 și Regulamentului CNVM nr. 5/2008 privind instituirea de măsuri de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital, precum și Normelor și Ordinelor emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

   

  Pentru îndeplinirea acestor obligații legale societatea va efectua o analiză de cunoaștere a clientelei, a analizelor de risc, de raportare a tranzacțiilor suspecte în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, scopul acestei analize (și obligații legale reținute în sarcina tuturor operatorilor de servicii pe piața de capital) fiind instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a acestor activități ilicite. La cerere se vor efectua  raportări, transmitere de date, îndeplinirea activităților aferente controalelor autorităților sau instituțiilor autorizate.

  Societatea va realiza raportări în temeiul FATCA (The US Foreign Account Tax Compliance Act) în cazul în care sunteți cetățean / rezident SUA – dacă este cazul

  Datele vor fi prelucrate și cu privire la soluționarea și gestionarea reclamațiilor clienților, întocmirea registrelor interne ale societății, auditarea situațiilor financiare ale societății, avizare deschidere cont pentru piața de capital, realizarea copiilor de siguranță a informațiilor, informarea și suportul responsabilului pentru protecția datelor.

  PENTRU ÎNDEPLINIREA INTERESELOR LEGITIME ALE SOCIETĂȚII BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI S.A.

   

  În această categorie menționăm : analize interne (inclusiv analize statistice),  studii de piață, atât cu privire la servicii, cât și cu privire la portofoliul de clienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor  și proceselor interne; reclamă, marketing și publicitate; îndeplinirea operațiunilor curente pentru desfășurarea activității de investiții, licitații, tranzacționarea mărfurilor; analizarea și minimizarea riscurilor financiare, operaționale, reputaționale la care se expune SOCIETATEA; planificarea unei dezvoltări strategice, realizarea previziunilor privind dinamicile de portofoliu, realizarea previziunilor de business pe indicatori de performanță, stabilirea bugetelor, stabilirea elementelor de cost pentru serviciile SOCIETĂȚII; asigurarea unui nivel ridicat de securitate la nivelul sistemelor informatice pentru a putea furniza dovada cererii / acordului / opțiunii Dumneavoastră cu privire la anumite servicii financiare sau de investiții, participare la licitații ori tranzacții, după caz, testarea și utilizarea sistemelor informatice existente sau noi și a serviciilor IT, stocarea bazelor de date în țară – dacă este cazul – constatarea, exercitarea sau apărarea în instanță a unor drepturi ale SOCIETĂȚII /sau ale altor entități ale Grupului din care face parte, recuperarea prejudiciilor; utilizarea ca probe în proceduri judiciare sau în demararea unor astfel de proceduri dacă este cazul,  realizarea raportărilor interne către organele de conducere ale SOCIETĂȚII / sau ale altor entități ale Grupului, inclusiv în vederea asigurării unor măsuri prudențiale, prevenirea riscului operațional, recuperarea creanțelor, dacă este cazul.

  ÎN BAZA CONSIMȚĂMÂNTULUI DUMNEAVOASTRĂ

   

  Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing sau informare, luarea de decizii automate care produc efecte juridice sau efecte similare semnificative si care nu sunt necesare executării unui contract sau îndeplinirii unei obligații legale se vor realiza doar în baza consimțământului dumneavoastră expres. Vă informăm că vă puteți retrage oricând consimțământul.

  DURATA PRELUCRĂRII DATELOR

   

  BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI S.A. va prelucra datele Dumneavoastră personale pe toată durata derulării contractului, precum și după încheierea acestuia dacă există vreun interes legal (raportări la instituțiile abilitate) sau legitim al SOCIETĂȚII; dacă există un litigiu până la soluționarea definitivă a litigiului.

  După îndeplinirea termenelor legale de arhivare, Societatea poate să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de orice caracter personal iar datele astfel anonimizate vor putea fi folosite în scop statistic.

  TRANSMITEREA DATELOR PENTRU ÎNDEPLINIREA SCOPURILOR DE PRELUCRARE

   

  Se va face către persoana vizată sau reprezentant legal sau convențional.

  Datele Dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de reprezentanți ai Societății – care au fost instruiți cu privire la politica de confidențialitate și cu privire la principiile legale de prelucrare a datelor așa cum sunt cele prevăzute de Regulament.

  Persoane juridice cu care societatea are contracte, pentru realizarea activității sale.

  La cererea autorităților competente sau la cererea instituțiilor care organizează, reglementează, controlează piața de capital și serviciile financiare cum ar fi: ANAF, ASF, BNR, autorități judecătorești, autorități centrale și/sau locale, executori judecătorești.

  Prelucrarea se va face respectând principiile Regulamentului – fiind adecvată și prelucrând numai acele date care sunt necesare atingerii scopurilor, colectarea excesivă nefiind permisă sau încurajată.

  NECESITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

   

  Vă anunțăm că în situația în care nu veți dori să ne comunicați datele Dumneavoastră mai sus menționate indicate la punctul 2) DATELE PE CARE LE PRELUCRĂM vom fi în imposibilitatea de a încheia contractul  cu dumneavoastră deoarece nu ne putem îndeplini obligațiile legale așa cum le-am detaliat la punctul 3 II). SOCIETATEA respectă reglementările legale instituite în domeniul pieței de capital și al serviciilor financiare, precum și orice alte norme legale obligatorii.

   

  DREPTURILE PERSOANEI

   

  Vă aducem la cunoștință că aveți următoarele drepturi cu privire la protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal conform articolelor 12-22 din Regulament:

   

  • I) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea și datele de contact ale operatorului și ale Responsabilului cu protecția datelor, scopurile în care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate;
  •  II) Dreptul de acces la date: dreptul de a obține de la operatorul de date confirmarea faptului că datele cu caracter personal care vă vizează sunt sau nu prelucrate de către acesta;
  •  III) Dreptul la rectificare: dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte care vă privesc și completarea datelor incomplete;
  • IV)Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obține, ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc; cu respectarea condițiilor prevăzute de lege
  • V). Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obține restricționarea prelucrării pentru viitor a datelor cu caracter personal în condițiile Regulamentului
  • VI). Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat, folosit în mod obișnuit, ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către SOCIETATE către alt operator de date, cu respectarea condițiilor legale
  • VII). Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, ca datele Dumneavoastră cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări, cu respectarea condițiilor legale
  •  VIII)  Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate : dreptul de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în ceea ce vă privește sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
  •  IX) Dreptul de a se adresa justiției sau ANSPDCP: dreptul de a vă adresa cu plângere către ANSPDCP, respectiv de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi izvorâte din legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal
  • Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă la BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI S.A., București, sector 1, Str. Buzești nr. 82-94, etaj 7, sau trasmisă pe e-mail la adresa gdpr@brm.ro .

   

  În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor sale privind protecția datelor, SOCIETATEA va răspunde acestei solicitări, în termen de 30 de zile, în condițiile prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor.

  Vă asigurăm că SOCIETATEA prelucrează datele dumneavoastră în condiții de legalitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform Regulamentului general privind protecția datelor, fiind preocupată de îmbunătățirea acestor măsuri tehnice și organizatorice.