Skip to content

Dicționar termeni bursieri

 1. A.G.A. – Prescurtarea Adunarii Generale a Actionarilor. Poate fi ordinara, caz in care se va prescurta A.G.O.A., sau extraordinara, caz in care se va prescurta A.G.E.A.
 2. A.S.F. – Autoritatea de Supraveghere Financiara
 3. Actionar- orice persoană fizică sau entitate legală care se supune dreptului public sau privat, care deţine, direct sau indirect:
 4. a) acţiuni ale emitentului, în nume propriu şi pe seama sa;
 5. b) acţiuni ale emitentului, în nume propriu, dar pe seama altei persoane fizice sau entităţi legale;
 6. c) certificate de depozit reprezentând valori mobiliare, caz în care titularul certificatului de depozit este considerat deţinătorul acţiunilor reprezentate de certificat;
 7. Acţionar semnificativ- persoana sau grupul de persoane care acţionează în mod concertat şi care deţine direct sau indirect o participaţie de cel puţin 10% din capitalul social al unei societăţi sau din drepturile de vot;
 8. ESMA- Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe, instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010;
 9. Firmă de investiţii- orice persoană juridică al cărei obiect principal de activitate constă în furnizarea unuia sau mai multor servicii de investiţii în beneficiul unor terţe părţi şi/sau în exercitarea uneia sau mai multor activităţi de investiţii cu titlu profesional, inclusiv o societate de servicii de investiţii financiară autorizată de A.S.F.;
 10. Informaţie reglementată- orice informaţie pe care emitentul sau orice altă persoană care a solicitat, fără consimţământul acestuia, admiterea valorilor mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, este obligat/obligată să o comunice în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acesteia;
 11. Informaţii esenţiale- informaţii fundamentale şi structurate în mod corespunzător care trebuie furnizate investitorilor pentru a le permite să înţeleagă natura şi riscurile aferente emitentului, garantului şi valorilor mobiliare care le sunt oferite sau care sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi, fără a aduce atingere prevederilor art. 17 alin. (4) lit. b), să decidă care sunt ofertele de valori mobiliare pe care să le ia în considerare. Cu privire la ofertă şi la valorile mobiliare în cauză, informaţiile esenţiale includ următoarele elemente:
 12. a) o scurtă descriere a riscurilor asociate emitentului şi eventualilor garanţi şi a principalelor caracteristici ale acestora, inclusiv activele, pasivele şi situaţia financiară;
 13. b) o descriere succintă a riscurilor asociate şi a caracteristicilor esenţiale ale investiţiei în valorile mobiliare în cauză, inclusiv orice drepturi aferente acestor valori mobiliare;
 14. c) condiţiile generale ale ofertei, inclusiv cheltuielile estimate percepute investitorului de emitent sau de ofertant;
 15. d) detalii privind admiterea la tranzacţionare;
 16. e) motive ale ofertei şi destinaţia prevăzută a veniturilor rezultate în urma ofertei;
 17. Instrumente financiare:
 18. a) valori mobiliare;
 19. b) instrumente ale pieţei monetare;
 20. c) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;
 21. d) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rate şi orice alte contracte derivate în legătură cu valori mobiliare, valute, rate ale dobânzii sau rentabilităţii, certificate de emisii ori alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari, care pot fi decontate fizic ori în fonduri băneşti;
 22. e) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward şi orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care trebuie decontate în fonduri băneşti sau pot fi decontate în fonduri băneşti la cererea uneia dintre părţi, altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere;
 23. f) opţiuni, contracte futures, swap-uri şi alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care pot fi decontate fizic, cu condiţia să fie tranzacţionate pe o piaţă reglementată, în cadrul unui sistem

multilateral de tranzacţionare sau unui sistem organizat de tranzacţionare, cu excepţia produselor energetice angro tranzacţionate pe un sistem organizat de tranzacţionare care trebuie decontate fizic;

 1. g) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward şi orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri, care pot fi decontate fizic, neincluse în categoria celor prevăzute la lit. f) şi neavând scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate;
 2. h) instrumente derivate pentru transferul riscului de credit;
 3. i) contracte financiare pentru diferenţe;
 4. j) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rate şi orice alte contracte derivate în legătură cu variabile climatice, navlu sau rate ale inflaţiei ori alţi indicatori economici oficiali, care trebuie decontate în fonduri băneşti sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre părţi, altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere, precum şi orice alte contracte derivate în legătură cu active, drepturi, obligaţii, indici sau indicatori, neincluse în prezenta definiţie, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ţinându-se seama, printre altele, dacă sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată, pe un sistem organizat de tranzacţionare sau pe un sistem multilateral de tranzacţionare;
 5. Instrumente ale pieţei monetare- categoriile de instrumente care se tranzacţionează în mod obişnuit pe piaţa monetară, precum certificatele de trezorerie, certificatele de depozit şi efectele de comerţ, cu excepţia instrumentelor de plată;
 6. Intermediari- societăţi de servicii de investiţii financiare autorizate de A.S.F., instituţii de credit autorizate de B.N.R., în conformitate cu legislaţia bancară aplicabilă, precum şi entităţi de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii şi activităţi de investiţii;
 7. Investitori calificaţi- persoanele care, potrivit reglementărilor A.S.F.:
 8. a) se încadrează în categoria de clienţi profesionali;
 9. b) sunt tratate, la cerere, drept clienţi profesionali sau sunt recunoscute drept contrapărţi eligibile, cu excepţia cazului în care au solicitat să nu fie tratate drept clienţi profesionali. Firmele de investiţii şi instituţiile de credit informează emitentul, la cerere, cu privire la clasificarea lor, fără a aduce atingere legislaţiei relevante privind protecţia datelor;
 10. Loc de tranzacţionare – o piaţă reglementată, un sistem multilateral de tranzacţionare sau un sistem organizat de tranzacţionare;
 11. Ofertă publică de valori mobiliare- comunicarea adresată unor persoane, făcută sub orice formă şi prin orice mijloace, care prezintă informaţii suficiente despre termenii ofertei şi despre valorile mobiliare oferite, astfel încât să permită investitorului să adopte o decizie cu privire la cumpărarea sau subscrierea respectivelor valori mobiliare. Această definiţie se aplică, de asemenea, şi în situaţia plasamentului de valori mobiliare prin intermediari financiari;
 12. Ofertă publică de preluare- o ofertă publică obligatorie sau voluntară, cu excepţia unei oferte făcute de însăşi societatea în cauză, adresată deţinătorilor de valori mobiliare ale unei societăţi, pentru achiziţionarea tuturor acestor valori mobiliare sau a unei părţi dintre ele, care survine în urma sau are ca

scop dobândirea a mai mult de 33% din drepturile de vot asupra societăţii, în conformitate cu legislaţia aplicabilă;

 1. Organism de plasament colectiv, altul decât cel de tip închis- fondurile deschise şi societăţile de investiţii:
 2. a) care au drept obiect plasamentul colectiv al fondurilor provenite de la public şi a căror funcţionare se supune principiului repartizării riscurilor şi
 3. b) ale căror titluri de participare sunt, la cererea deţinătorilor acestora, răscumpărate sau rambursate, direct sau indirect, pe baza activelor acestor organisme;
 4. Persoană controlată- orice persoană juridică:
 5. a) în care o persoană fizică sau o entitate legală deţine majoritatea drepturilor de vot sau
 6. b) în care o persoană fizică sau o entitate legală are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, de conducere sau de supraveghere, fiind, în acelaşi timp, acţionar sau asociat al persoanei în cauză sau
 7. c) în care o persoană fizică sau o entitate legală este acţionar sau asociat şi controlează singură, în temeiul unui acord încheiat cu alţi acţionari sau asociaţi ai persoanei în cauză, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor sau
 8. d) asupra căreia o persoană fizică sau entitate legală are puterea de a exercita sau exercită efectiv o influenţă dominantă sau un control;
 9. Persoane care acţionează în mod concertat- persoanele fizice sau entităţile legale care cooperează pe baza unui acord formal sau tacit, verbal sau scris, pentru a înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent;
 10. Piaţă reglementată- un sistem multilateral, operat şi/sau administrat de un operator de piaţă, care reuneşte sau facilitează reunirea, în cadrul sistemului şi în conformitate cu normele sale nediscreţionare, a unor interese multiple de vânzare şi cumpărare de instrumente financiare ale unor terţe părţi, într-un mod care conduce la încheierea de contracte cu instrumente financiare admise la tranzacţionare pe baza normelor şi/sau a sistemelor sale şi care este autorizat şi funcţionează în mod regulat;
 11. Sistem multilateral de tranzacţionare, denumit în continuare SMT – un sistem multilateral operat de o firmă de investiţii sau de un operator de piaţă care reuneşte, în cadrul sistemului şi în conformitate cu normele sale nediscreţionare, interese multiple de vânzare şi cumpărare de instrumente financiare ale unor terţe părţi, într-un mod care conduce la încheierea de contracte;
 12. Sistem organizat de tranzacţionare, denumit în continuare SOT – un sistem multilateral care nu este o piaţă reglementată sau un SMT şi în cadrul căruia pot interacţiona multiple interese de vânzare şi cumpărare de obligaţiuni, produse financiare structurate definite conform art. 2 alin. (1) pct. 28 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind pieţele instrumentelor financiare şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, certificate de emisii şi instrumente financiare derivate ale unor terţe părţi, într-un mod care conduce la încheierea de contracte;
 13. Societate-mamă- societate care controlează una sau mai multe filiale;
 14. Titluri de capital- acţiuni şi alte valori mobiliare asimilabile acţiunilor, precum şi orice alt tip de valori mobiliare, conferind dreptul de a le dobândi ca urmare a conversiei lor sau a exercitării drepturilor conferite de ele, în măsura în care valorile din a doua categorie sunt emise de acelaşi emitent sau de către o societate care aparţine grupului din care face parte respectivul emitent;
 15. Valori mobiliare- clasele de instrumente financiare care pot fi negociate pe piaţa de capital, cu excepţia instrumentelor de plată ca, de exemplu:
 16. a) acţiuni emise de societăţi şi alte titluri de valoare echivalente acţiunilor emise de societăţi, precum şi certificatele de depozit având ca suport acţiuni;
 17. b) obligaţiuni şi alte titluri de datorie securitizate, inclusiv certificatele de depozit având ca suport astfel de titluri;
 18. c) orice alte titluri de valoare care conferă dreptul de a cumpăra sau de a vinde asemenea valori mobiliare sau care conduc la o decontare în numerar, stabilită în raport cu valori mobiliare, monede, rate ale dobânzii sau rentabilităţii, mărfuri sau alţi indici ori unităţi de măsură;